บุคลากร

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
(รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 0815433444 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นายชินวัจน์ งามวรรณากร
(ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0850773335 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสุนีย์ เครานวล
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นายธนวัฒน์ พรหมสุข
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวเซียนทิพย์ รัตนทอง
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0807963096 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซารีนา ปูมูลูกือจิ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0630679017 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นายอับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0857998951 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอานีตา ดีเย๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0847069863 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวรอฮานี มะเซ็ง
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0624272290 (36000)

อีเมล์ : [email protected]