บุคลากร

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
(รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 0815433444 (36000)

อีเมล์ : lpdc@yru.ac.th


นายชินวัจน์ งามวรรณากร
(ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0850773335 (36000)

อีเมล์ : chinawat.n@yru.ac.th


ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : (36000)

อีเมล์ : phattharawadee.a@yru.ac.th


นางสุนีย์ เครานวล
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : (36000)

อีเมล์ : sunee.kn@gmail.com


นายธนวัฒน์ พรหมสุข
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Thanawat.p@yru.ac.th


นางสาวเซียนทิพย์ รัตนทอง
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0807963096 (36000)

อีเมล์ : siantip.r@yru.ac.th


นางสาวซารีนา ปูมูลูกือจิ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0630679017 (36000)

อีเมล์ : sarina.p@gmail.com


นายอับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0857998951 (36000)

อีเมล์ : abdulhalem.s@yru.ac.th


นางสาวอานีตา ดีเย๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0847069863 (36000)

อีเมล์ : aneeta.d@yru.ac.th


นางสาวรอฮานี มะเซ็ง
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0624272290 (36000)

อีเมล์ : rohanee.neelut@gmail.com