บุคลากร

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
(รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 0815433444 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายชินวัจน์ งามวรรณากร
(ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0850773335 ()

อีเมล์ : [email protected]


ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสุนีย์ เครานวล
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นายธนวัฒน์ พรหมสุข
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวเซียนทิพย์ รัตนทอง
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0807963096 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสุวีนา ยูโซ๊ะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0862934806 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายอับดุลเลาะ เจะแม
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0862858891 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวมาลีนี เจ๊ะแม
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0984144077 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซารีนา ปูมูลูกือจิ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0630679017 ()

อีเมล์ : [email protected]