บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
(รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 0815433444 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 089-7334799 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ
(หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น )

เบอร์ติดต่อ : 0892994818 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม
(อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวเซียนทิพย์ รัตนทอง
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0807963096 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นายอัซรอน ดามะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 0864833016 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซารีนา ปูมูลูกือจิ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0630679017 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นายอับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0857998951 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอานีตา ดีเย๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 0847069863 (36000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวมัสนา มะแซ
(นักวิทยาศาสตร์การอาหาร)

เบอร์ติดต่อ : 0936917884 (72204)

อีเมล์ : [email protected]