ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ

1 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2563 เพื่อมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละกิจกกรม