อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการฝึกการเลี้ยงไก่เบตง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

January 14, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการฝึกการเลี้ยงไก่เบตงและสำรวจพัฒนาการการเจริญเติบโตของไก่เบตง พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการดูแลไก่เบตงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี