รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันผืนป่าฮาลาบาลาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

January 14, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(ในวันนี้) วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ ขอเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อหารือแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันผืนป่าฮาลาบาลาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้ร่วมวางแผนการรวบรวมข้อมูล พื้นฐานและงานวิจัยในผืนป่าฮาลาบาลาเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับเป็นมรดกอาเซียน และมรดกโลกต่อไป เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา