อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจและชี้เเจงรายละเอียดกิจกรรมการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส

January 15, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่สำรวจและชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ เทศบาลมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอาห์มัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลมะรือโบตก เป็นประธานเปิดพิธีในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้ประชุมพบปะและสำรวจครัวเรือนเป้าหมาย และให้ความรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานการพัฒนาครัวเรือนให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป