รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

January 15, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันอังคารที่  14 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ได้ศึกษาดูงานวิจัย นวัตกรรมการเกษตร และการแปรรูปแบบครบวงจร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยนำศาสตร์/องค์ความรู้การเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อการลดความเหลี่ยมล้ำ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง