นำเสนอโครงพัฒนาท้องถิ่นโดยนักศึกษา

24 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

(วันนี้) 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กำหนดดำเนินโครงพัฒนาท้องถิ่นโดยนักศึกษา ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580) ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในการรับฟังการนำเสนอโครงพัฒนาท้องถิ่นโดยนักศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
2. อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ  สนิโซ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
6. อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา วิทยาการจัดการ
7. อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
8. อาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
9. อาจารย์ชินวัจน์  งามวรรณากร   ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
10. อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ