ประชุมอาจารย์คณะขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมอาจารย์คณะขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้อง American corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเป้าหมายครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2563 และวางแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสะท้อนปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา