เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดประกวดคลิปวีดีโอรู้รักสามัคคีชายแดนใต้

21 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดประกวดคลิปวีดีโอรู้รักสามัคคีชายแดนใต้  ในกิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีอาจารย์ ดร. นิมารูนี  หะยีวาเงาะ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลงานการจัดประกวด การวางแผนแนวทางการเปิดรับสมัคร และกำหนดการพิจารณาผลงานจัดประกวด ในวันที่ 1 เมษายน 2563