กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเยาะ (สันติ2) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

24 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ชินวัจน์  งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเยาะ (สันติ2) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ในกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเยาะ (สันติ2) เสร็จสิ้นไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์สาขาทัศนศิลปและการออกแบบ  นักศึกษา ชมรมจิตอาสา ร่วมทั้ง หน่วยงานภายนอกในพื้นที่ ได้แก่ ตำรวจพลร่ม ทหารพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างสีสันและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ และประชาชน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปรองดองในสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมสานพลังพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองและนำศาสตร์และศิลปที่เป็นองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมเพื่อสังคม