อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

1 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการฝึกเลี้ยงไก่เบตงแก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ด้านการเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา