ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัด

11 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ลงพื้นที่ ณ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยกับนายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการข้อมูลในชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เป้าหมายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่จะมาเป็นระบบและกลไกในการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่นได้