การประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

13 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Hot News

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นำโดยประธานการประชุม ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อหารือในประเด็นแนวทางการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.)