มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บ้านสันติ 2 โดย นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานการร่วมหารือ

1 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนบ้านเยาะ บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บ้านสันติ 2 โดย นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานการร่วมหารือในครั้งนี้ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ปี 2563 ในการทำงานบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งมี นายปราโมช นิติธรรมโชติ ปลัดอาวุโสอำเภอธารโต นายนัฏฐ์ บุญลาภ ปลัดอำเภอธารโต นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล พัฒนาการอำเภอธารโต ร.ต.อ.นฤพันธ์ ประทินรัมย์ รอง ผบ.ร้อย ฉก.รพศ. (ตำรวจพลร่ม) นายรอสะ มาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยาะ หัวหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ผู้แทนผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองธารโต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มประชาชนในพื้นที่บ้านสันติ 2
อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในพื้นที่บ้านสันติ 2 และรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อชุมชนเข็มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทั้งนี้ มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่บ้านสันติ 2 ในการทำงานบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับจังหวัดยะลา และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี