ลงพื้นที่ติดตามโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

10 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ พร้อมด้วยอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมฯ
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการร่วมหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะทำงาน ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำปี 2564 มีการลงพื้นที่ถ่ายทององค์ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประการที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ด้านการพัฒนาขยายพันธุ์ ด้านการป้องกันโรค ด้านและการดูแลรักษาร่วมถึงรับฟังปัญหาจากการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว