กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม นำนักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ชมรม มรย.จิตอาสา และชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการทาสีมัสยิดราวฎอตุลอูลูมพงลือแบ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอยะหา ทั้งนี้ มีการบูรณาการทำงานร่วมกับ อาจารย์และนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา บุคลากรศูนย์สันติวิธี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประชาชนจิตอาสา ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และจิตอาสาภาคประชาสังคมจังหวัดยะลา จำนวน 120 คน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ