ลงพื้นที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเขียนว่าวบุหลันและกลองบานอ ณ ศูนย์การเรียนรู้นาขั้นบันได ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

23 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแปรรูปของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเขียนว่าวบุหลันและกลองบานอแก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ด้านการเฝึกอบรมการแปรรูปของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้นาขั้นบันได  ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส