ลงพื้นที่ดูแลชาวบ้าน และศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO MODEL” ณ จังหวัดยะลา

8 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ ผศ.อัชมาน อาแด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา
1. ด.ญ. สลิตา ลิ่วคุณูปการ
2. ด.ญ.คณาพร พินิจวัจนะวงศ์
ร่วมลงพื้นที่ดูแลชาวบ้าน และศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO MODEL” ณ จังหวัดยะลา