ลงพื้นที่รับซื้อไก่เบตง ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

8 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และ อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ อาจารย์ประจำโครงการ ได้ลงพื้นที่รับซื้อไก่เบตง ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส