ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จาโป โมเดล (JAPO Model) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จาโป โมเดล ประจำปี 2564 เพื่อติดตามกิจกรรมไก่เบตง พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุ่งไก่เบตง ในกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO Model ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส