จาโป โมเดล JAPO Model ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ปลูก ผัก สลัดปลอดสารพิษ

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

จาโป โมเดล JAPO Model ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ปลูก ผัก สลัดปลอดสารพิษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้