ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม การเลี้ยงไก่เบตง เพาะเห็ด การเลี้ยงปลาสลิด เพื่อสร้างอาชีพ ประจำปี 2564 เพื่อติดตามกิจกรรมไก่เบตง พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เบตง เพาะเห็ด เลี้ยงปลาสลิด อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม การเลี้ยงไก่เบตง เพาะเห็ด การเลี้ยงปลาสลิด เพื่อสร้างอาชีพ ประจำปี 2564 เพื่อติดตามกิจกรรมพร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เบตง เพาะเห็ด การเลี้ยงปลาสลิดในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส