ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม การเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม การเลี้ยงไก่เบตงเพื่อสร้างอาชีพ ประจำปี 2564 เพื่อติดตามกิจกรรมไก่เบตง พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุ่งไก่เบตง ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ เทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา