ติดตามประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO MODEL ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีชงบประมาณ 2564

16 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 ‎มิถุนายน ‎2563 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อม ด้วยอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์ดร.นิราณี บือราเฮง และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาเพื่อติดตามประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO Model ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีชงบประมาณ 2564