เสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” โอกาส/ปัญหาอุปสรรค/เสียง

24 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
(วันนี้) วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” โอกาส/ปัญหาอุปสรรค/เสียง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมที่ 10.1 ทิศทางการขับเคลื่อนผืนป่าฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก (ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2563) โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านมรดกโลกเฉพาะทาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็นในทัศนะที่หลากหลาย หารือประเด็น“การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” โดยมี คุณชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียน/นักวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทําหน้าที่บูรณาการความร่วมมือ และแสวงหา ภาคีครือข่ายและทิศทางการดําเนินงานร่วมจากภาคส่วนต่างๆ โดยการประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผืนป่าฮาลา-บาลาสู่การเป็นมรดกอาเซียน และมรดกโลก อันจะนําไปสู่การแสวงหาแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการผลักดันการยกระดับผืนป่าฮาลา-บาลาเป็นมรดกอาเซียน และมรดกโลก นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวและสร้างความเข้าใจรับรู้ร่วมกันในการผลักดันแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในผืนป่าฮาลา-บาลา ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียน และมรดกโลกต่อไป