ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอ และติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO MODEL” ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

15 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะรือโบตก และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอ และติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ JAPO MODEL” ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส