คณะทำงาน OTOP ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มใหม่ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะทำงาน OTOP ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มใหม่ในจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอาจารย์
ดร. ภัทรวดี เอียดเต็ม หัวหน้าโครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และทีมงาน ดำเนินการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบ อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มใหม่ พร้อมลงให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ของสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำบูดูบ้านบือราเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส