โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากและอุตสาหกรรมบริการเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวสู่ “เบตง 10,000 ล้าน”

25 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

วันที่ 21 ม.ค.2565 ที่ ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับ ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะ และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หารือแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวสู่ เบตง 10,000 ล้าน โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตงเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยของทุกคณะ และทุกสถาบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา