ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากและอุตสาหกรรมบริการเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวสู่ “เบตง 10,000 ล้าน”

25 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
วันที่ 22 มกราคม 2565 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณบดี คณาจารย์ ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากและอุตสาหกรรมบริการเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวสู่ “เบตง 10,000 ล้าน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติการเรียนภาคสนามของนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษาและประสานงานหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ เรื่อง การบริหารจัดการ โฮมสเตย์