รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับคณะขับเคลื่อนโครงการ ประชุมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

January 18, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายอำเภอหนองจิก และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับคณะขับเคลื่อนโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหนองจิก ลงพื้นที่ประชุมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาความต้องการและเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอหนองจิก ณ ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี