ครูวิเชียร ขุนเพชร ตัดสินใจล้มยางพารา 5 ไร่ เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต

31 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) นักปราชญ์