ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น​และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมการยกระดับคุณภาพสถานประกอบการผลิตอาหาร​ ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน​ OTOP

January 28, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมการยกระดับคุณภาพสถานประกอบการผลิตอาหาร ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP ตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่10 โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการอบรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องปาหนัน โรงแรมปาร์ควิวยะลา