ประชุม เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นนี้ (17พ.ย.65) เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้ นางสาวอัลวาณี  กุเต๊ะ และนายบูฆอรี แยนา เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตอีกทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯสามารถประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ วุฒิบัตรสากล Certified Internal Auditor (CIA)เป็นวิทยากรบรรยานให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต