ประชุมส่วนราชการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือการขับเคลื่อนแนวทางการจัดประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2  อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนแนวทางการจัดประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี  อาจารย ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (เป็นประธานการประชุม)  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา นางวีระ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา  นายนฤพล สุคนธชาติ ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดยะลา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้แก่  อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร อาจารย์ประจำโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นางสาวเซียนทิพย์  รัตนทอง นักวิชาการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสาวฮุสนาร์ เจ๊ะแว นายนายอิรหัม กือจิ นายธวัชชัย ปราณขำ เข้าร่วมการประชุม 
 โดยการประชุมชี้แจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการขับเคลื่อนแนวทางการจัดประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ออนไซต์และออนไลน์)   เรื่อง เกณฑ์การประกวดคลิป VDO หัวข้อเรื่อง  “วิถีพอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศูนย์กลางการเรียนรู้การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน/การทำงาน/งานที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติสามาถส่งผลงานเข้าประกวดได้ จะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยแผนกำหนดการจัดประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ส่งผลงานเข้าประกวดและประสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป