ประชุมสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือการขับเคลื่อนแนวทางการจัดประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเพื่อ หารือการขับเคลื่อนแนวทางการจัดประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
    ทั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (เป็นประธานการประชุม) และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้แก่ อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร อาจารย์ประจำโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นางสาวเซียนทิพย์  รัตนทอง นักวิชาการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสาวฮุสนาร์ เจ๊ะแว นายนายอิรหัม กือจิ นายธวัชชัย ปราณขำ เข้าร่วมการประชุม
ได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.สรรวภัทร พัฒโร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อาจารย์ ดร.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย อาจารย์คณเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ดร.ณรงค์ หัศนี  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาตอนี 
และผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี  ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส  โดยการประชุมชี้แจง  สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการขับเคลื่อนแนวทางการจัดประกวดสุดยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การประกวดระดับนักศึกษา) เรื่อง เกณฑ์การประกวดคลิป