ลงพื้นที่จัดอบรมกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างอาชีพ โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพาะเห็ดฟ้าขั้นพื้นฐานพร้อมส่งเสริมก้อนเห็ด

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูประการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดอบรมกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างอาชีพ โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพาะเห็ดฟ้าขั้รพื้นฐานพร้อมส่งเสริมก้อนเห็ด จำนวน 100 ก้อน/ครัวเรือน และเปิดพิธีโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา