ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

6 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ หัวหน้างานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์วรัญญู แก้วทอง และนางสาวเซียนทิพยื รัตนทอง นักวิชาการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น