ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

June 7, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6  มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนองตอบพระราโชบายด้านการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประจำไตรมาส 3 ทั้ง 5 โครงการ ได้แก่ 1) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น  2) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 3) ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 4) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไขปัญหา (O-NET) ต่ำ และ 5) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา