อบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงสร้างอาชีพ

29 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2562 เวลา เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีจัดการอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงสร้างอาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และประชาชนเข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงให้ครัวเรือนยากจนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในท้องถิ่น และขยายผลการตั้งหมู่บ้านเลี้ยงผึ้งชันโรง Bee Village