นิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

22 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” โดยมี ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ หัวหน้าส่วนราชการ อุตสาหกรรมจังหวัด คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงมอบหมายภารกิจให้องคมนตรีแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อีกทั้งเป็นแนวทางที่สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งแห่งการพัฒนา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” เป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยึดหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยบูรณาการศาสตร์ องค์ความรู้ ศักยภาพ และทรัพยากรสู่การพัฒนาในท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์สูงสุด สะท้อนถึงการพัฒนาที่มีดุลยภาพในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งทุกมิติ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และรวมกลุ่มอาชีพแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นที่สร้างให้สินค้าอัตลักษณ์ในท้องถิ่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล มุ่งสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน SME ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา O - NET ต่ำ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับวิถีวัฒนธรรม อีกทั้งเคารพความแตกต่างในสังคมพหุลักษณ์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มุ่งสู่การสร้างรากฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน