ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

           พัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบราโชบาย

วิสัยทัศน์

           องค์กรแห่งการบูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

พันธกิจ

          - แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ในพื้นที่ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

          - ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

          - ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

          - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          - ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - ภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ