วัตถุประสงค์หน่วยงาน

13 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

          เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

          เพื่อให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ให้เป็น SME

          เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย สิทธิหน้าที่พลเมืองและต่อยอดองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นได้

          เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

          เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในพื้นที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) เพิ่มขึ้น

          เพื่อดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ