สัญลักษณ์
ผ่านการประเมิน , ไม่ผ่านการประเมิน , ยังไม่ประเมิน
นักศึกษาทั้งหมด 191 คน
C1 0 คน / B2 1 คน / B1 36 คน
A2 127 คน / A1 11 คน
ปี 2562 100 คน
ปี 2563 91 คน
คณะครุศาสตร์ 65 คน
C1 0 คน / B2 0 คน / B1 8 คน
A2 44 คน / A1 7 คน
ปี 2562 33 คน
ปี 2563 32 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 99 คน
C1 0 คน / B2 1 คน / B1 18 คน
A2 66 คน / A1 4 คน
ปี 2562 67 คน
ปี 2563 32 คน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 16 คน
C1 0 คน / B2 0 คน / B1 8 คน
A2 8 คน / A1 0 คน
ปี 2562 0 คน
ปี 2563 16 คน
คณะวิทยาการจัดการ 16 คน
C1 0 คน / B2 0 คน / B1 8 คน
A2 8 คน / A1 0 คน
ปี 2562 0 คน
ปี 2563 16 คน

รายชื่อภาษาอังกฤษ

ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ หลักสูตร สาขา คะแนนสอบ CEFR
1 นางสาวอาดีละฮ์ ดือราแมง คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 413 A2
2 นางสาวซู​รี​ยา​ณี​ย์​ ​แว​ดอเลาะ คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป ธุรกิจระหว่างประเทศ 367 A2
3 นางสาวรอบีย๊ะ อาลีมามะ คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป ธุรกิจระหว่างประเทศ 313 A2
4 นางสาวอุมินไอนูร์ มะเซ็ง คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป ธุรกิจระหว่างประเทศ 343 A2
5 นางสาวเราะห์นี ลาเต๊ะ คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 400 B1
6 นางสาวนูรมา เจะฮิง คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 397 B1
7 นางสาวนาซีฟะห์ แวสะแลแม คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 380 A2
8 นางสาวนูรีฮัน เลาะซา คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 370 A2
9 นางสาวฮัฟเสาะห์ ตาเหร์ คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 377 A2
10 นางสาวอิบตีซาม เซ็ง คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 387 A2
11 นางสาวนูรไอนี มะหะ คณะวิทยาการจัดการ ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 377 A2
12 นางสาวนูรอักมาร์ มาสา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั่วไป วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร 420 B1
13 นางสาวรุสมาวาตี มามะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั่วไป วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 330 A2
14 นางสาวอาอีเสาะ สือรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั่วไป ฟิสิกส์ 379 A2
15 นางสาวปาตีเมาะ วาเด็ง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั่วไป เคมี 373 A2
16 นางสาวรอฮานี ยุโซะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั่วไป เคมี 397 B1
17 นางสาวซูรัยญา มะลี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั่วไป เคมี 380 A2
18 นางสาวพัชรีย์ ชุมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั่วไป ชีววิทยา 340 A2
19 นางสาวซูมัยยะห์ มะสีละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั่วไป ภาษามลายู ศศ.บ. 367 A2
20 นางสาวฮาฟละห์ สาแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 367 A2
21 นางสาวซูไรนา มูดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 423 B1
22 นางสาวซูไรดา ปาแน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 400 B1
23 นายฮารีส มามะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 410 B1
24 นางสาวนูรสูนีตา แวบาเห็ง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 380 A2
25 นายนุรสรินทร์ การีจิ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 390 A2
26 นางสาวรอฮานา แวดือราเฮง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 393 A2
27 นาย​ฟิกรีย์​ ตาเห​ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 423 B1
28 นางสาวนูราวาตี มูน๊ะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 403 B1
29 นางสาวอายูซะห์ ยูโซ๊ะมายู วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 413 B1
30 นางสาวรุสไนนี ขาลี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 373 B1
31 นางสาวฮาฟีซา บือราเฮง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู 417 B1
32 นางสาวอาอีเซาะ มะยูโซ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู 0 ขาดสอบ
33 นางสาวนาซีฮา สาแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู 350 A2
34 นางสาวฮัสนะห์ รอเหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 0 ขาดสอบ
35 นางสาวซูไฮนี อาแว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 0 ขาดสอบ
36 นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย คบ. 387 A2
37 นางสาวอาภาพร จังโหลนราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย คบ. 377 A2
38 นางสาวปิยะดา เบ็ญเหล็บ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย คบ. 0 ขาดสอบ
39 นายมูหมัดครอสตัน หะยีเจ๊ะและ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย คบ. 0 ขาดสอบ
40 นางสาวอรัญญา ศรีโยม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย คบ. 0 ขาดสอบ
41 นางสาวฟาตีเมาะ​ เจะแล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 373 A2
42 นางสาวรุสนานี กะมานิ๊ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 440 B1
43 นางสาวทัศนีม ดือราแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 403 B1
44 นางสาวอัสมา จะปะกิยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 417 B1
45 นายซอลาฮุดดีน หะยีอาแว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 387 A2
46 นางสาวอันตาริยา หวดด้าหละ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 413 B1
47 นางสาวนีรนา วาเหตุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 403 B1
48 นางสาวกัลยา หะยีเจ๊ะเตะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 407 B1
49 นางสาวมหุรา ยูโซ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 387 A2
50 นายโซเฟียน ดาโอะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 470 B1
51 นางสาวศศิณา ฤทธิ์โต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 440 B1
52 นางสาวซูรีนา โละซิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 470 B1
53 นางสาวฟัทมา แวอูเซ็ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 420 B1
54 นางสาวหุซัยนีย์ บือราเฮง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 417 B1
55 นางสาวนูรมี อูแม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 497 B1
56 นางสาวมูนีรา วาหะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 0 ขาดสอบ
57 นางสาวนูรียา ดิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 0 ขาดสอบ
58 นางสาวฟาตินท์ ดือรานิง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 413 B1
59 นางสาวฟาฏ็อนนัฮ บิงดอเลาะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คบ. 473 B1
60 นางสาวอายีซ๊ะ นาแว ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 387 A2
61 นางสาวฮัซวานี อาบูวะ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 380 A2
62 นางสาวสารีนีย์ สะมะแอ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 0 ขาดสอบ
63 นางสาวนาอีมะห์ มานิ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 0 ขาดสอบ
64 นางสาวรุสติลา ดือราแม็ง ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 0 ขาดสอบ
65 นางสาวสีตี สาและ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 370 A2
66 นางสาวนิอารีนา คำแปง ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 403 B1
67 นางสาวอัสมา แดงกุล ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 403 B1
68 นางสาวจรรยพร หมาดเด็น ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 0 ขาดสอบ
69 นางสาวบัสมะห์ เซ็ง ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 350 A2
70 นางสาวนูรีฮาน วาเด็ง ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 383 A2
71 นางสาวอัยนา นาวี ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 360 A2
72 นางสาวฮานีซะ รอเหม ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 370 A2
73 นางสาวอาอีดะห์ หะยีมะสะแม ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 447 B1
74 นางสาวดารีนา ดีสะเอะ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 423 B1
75 นางสาวสุไวบ๊ะห์ หะยีสันติ์ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 440 B1
76 นางสาวปราณี เจ๊ะสาแม ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 380 A2
77 นางสาวฟารีตา ซามูดิง ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 0 ขาดสอบ
78 นางสาวรอกีเยาะ ดาราแมง ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 400 B1
79 นางสาวนูรฟีรดาวส์ สะมะดะ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 407 B1
80 นางสาวนูรคอซีอะห์ แวเด ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 343 A2
81 นางสาวมัซลีนา วาโด ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 353 A2
82 นางสาวซอฟียะฮ์ แซะหมูด ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 0 ขาดสอบ
83 นางสาวนูรฮายาตี จะปะกิยา ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 403 B1
84 นางสาวซูณี เจ๊ะฮารี ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 367 A2
85 นางสาวยามีละห์ หะบู ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 340 A2
86 นางสาวมาลินี ยูโซ๊ะ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 343 A2
87 นางสาวไซนะ สาแม ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 377 A2
88 นางสาวคอนีตะห์ เตะหมะ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 340 A2
89 นางสาวฮุสนา อายิ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 373 A2
90 นางสาวอามาณี แยนา ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 377 A2
91 นางสาวซูมัยยะห์ มาเละ ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา 373 A2