82
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2566 82 ครัวเรือน
16 ตำบล 7 อำเภอ 19 หมู่บ้าน
65
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2565 65 ครัวเรือน
39 ตำบล 15 อำเภอ 51 หมู่บ้าน
21
นราธิวาส ปี 2566 21 ครัวเรือน
4 ตำบล 1 อำเภอ 4 หมู่บ้าน
16
นราธิวาส ปี 2565 16 ครัวเรือน
8 ตำบล 5 อำเภอ 10 หมู่บ้าน
27
ยะลา ปี 2566 27 ครัวเรือน
7 ตำบล 4 อำเภอ 10 หมู่บ้าน
20
ยะลา ปี 2565 20 ครัวเรือน
17 ตำบล 6 อำเภอ 19 หมู่บ้าน
34
ปัตตานี ปี 2566 34 ครัวเรือน
5 ตำบล 2 อำเภอ 5 หมู่บ้าน
29
ปัตตานี ปี 2565 29 ครัวเรือน
14 ตำบล 4 อำเภอ 22 หมู่บ้าน

รายชื่อครัวเรือนโครงการ JAPO Model

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นายมนัส อีซอ บ้านเลขที่ 992/193 ม. ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 082-047 9277
2 นายวิชาญ จันทร์เอิบ บ้านเลขที่ 156/18 ม. ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-596 4636
3 นายกามารูเด็น อิบรมฮิม บ้านเลขที่ 191 ม.7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 086-2965334
4 นายบุญยามีน มีเตะ บ้านเลขที่ 59/2 ม.2 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7381025
5 นายสมพร แสนคำมา บ้านเลขที่ 32/2 ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 089-7381025
6 นายมูหามะ หะยีมะ บ้านเลขที่ 209 ม.1 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 080 702 2439
7 นายอุสมาน มะลีลาเต๊ะ บ้านเลขที่ 132 ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 086 480 5195
8 นางสาวแวติเยาะ แวอาแซ บ้านเลขที่ 10/2 ม.3 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 0937857825
9 นายสอหะ มามะ บ้านเลขที่ 88 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 0899753185
10 นายโชติช่วง จีนธาดา บ้านเลขที่ 39 ม.2 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 0818096998
11 นางสาวดารุณี รอยิง บ้านเลขที่ 72/19 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 0635439491
12 นางสาวสาลมา อาแว บ้านเลขที่ 196 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 0824367135 นิง ผู้ช่วย
13 นายการิง แมกาจิ บ้านเลขที่ 15/4 ม.4 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 0810924630
14 นายกอเซง ดอรอแมง บ้านเลขที่ 35 ม.5 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 0862990403
15 นางสาวฟาตีมะ มิง บ้านเลขที่ 74 ม.10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 0801656548
16 นายมูซอ ดาและ บ้านเลขที่ 13 ม.10 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 0849659544
17 นายอดิศร สาและ บ้านเลขที่ 44 ม.4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-5292654