65
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2564 65 ครัวเรือน
21 ตำบล 10 อำเภอ 30 หมู่บ้าน
32
ครัวเรือนยากจนทั้งหมด ปี 2563 32 ครัวเรือน
21 ตำบล 11 อำเภอ 25 หมู่บ้าน
16
นราธิวาส ปี 2564 16 ครัวเรือน
5 ตำบล 3 อำเภอ 5 หมู่บ้าน
11
นราธิวาส ปี 2563 11 ครัวเรือน
3 ตำบล 3 อำเภอ 5 หมู่บ้าน
20
ยะลา ปี 2564 20 ครัวเรือน
8 ตำบล 5 อำเภอ 9 หมู่บ้าน
12
ยะลา ปี 2563 12 ครัวเรือน
10 ตำบล 4 อำเภอ 11 หมู่บ้าน
29
ปัตตานี ปี 2564 29 ครัวเรือน
8 ตำบล 2 อำเภอ 16 หมู่บ้าน
9
ปัตตานี ปี 2563 9 ครัวเรือน
8 ตำบล 4 อำเภอ 9 หมู่บ้าน

รายชื่อครัวเรือนโครงการ JAPO Model

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร นำทาง
1 นางสาวนาอีมะห์ โตะหลง (น.ศ) บ้านเลขที่ 26 ม.7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0807055824,0928162432
2 นางสาวสุวานี สาเมาะ (น.ศ) บ้านเลขที่ 7/7 ม. ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 092-8162432
3 นายมาหะมะ อาแวกือแฉะ บ้านเลขที่ 59/2 ม. ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 0936446234
4 นายสะอูดี มูหามะ บ้านเลขที่ 61/2 ม. ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 0805495264
5 นางสาวนูรไอนี เด็นดาหยัด บ้านเลขที่ 159/1 ม. ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 092-5359515
6 นายกัปนาท แก้วพลู บ้านเลขที่ 72/1 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 088-9605160
7 นายอุษมาน วาอายีตา บ้านเลขที่ 69 ม. ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 093-7530503
8 นายอัฟนาน หะยีเตะ (น.ศ) บ้านเลขที่ 82/13 ม. ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 081-3076144
9 นายอาแว ดือราเซอ (แบเจ๋ง) บ้านเลขที่ 3 ม. ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 065-0842409
10 นายบูคอรีย์ นือเร็ง บ้านเลขที่ 20 ม. ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 083-3996664
11 นายมุสลิม ปุโรง บ้านเลขที่ 10 ม. ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 0930272081/0848908183
12 นายมะซอดี มะลี บ้านเลขที่ 27/1 ม. ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 082-2685369
13 นายอับดุลฮาริม ดามิง บ้านเลขที่ 395 ม. ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 086-0515576
14 นายสะแปอิง ดามิน บ้านเลขที่ 14/2 ม.2 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0932912337
15 นายมาหามะรอลารี อาหรง บ้านเลขที่ 17/1 ม.3 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0809630639
16 นายอับดุลนาเซ บากา บ้านเลขที่ 52/1 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 081-0992351
17 นายการิยา มะมิง บ้านเลขที่ 55 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 089-2989615
18 นายมะตาเห สามะ บ้านเลขที่ 3 ม.1 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0935890059
19 นายมะแอ มะและ บ้านเลขที่ 16/1 ม.1 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 614677409
20 นายยูโซะ ยะโกะ บ้านเลขที่ 76/5 ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0916455860
21 นายมะสอ​และ​ เง๊าะ บ้านเลขที่ 85/1 ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0847470788
22 นายดาโอะ บาเหม บ้านเลขที่ 44/1 ม.4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0980156791
23 นางสุรีย์พร นาคพรรพต บ้านเลขที่ 14/6 ม.4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0907018299
24 นายประกอบ ยกเส้ง บ้านเลขที่ 8/4 ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 081-7661963
25 นางสาวนุงยาตี ยีกะจิ บ้านเลขที่ 102/1 ม.9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 094-9245598
26 นางสาวอาฟิยา อามิง บ้านเลขที่ 8/82 ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 082-2673312
27 นางสาวมารีแย กาเดลอดิง บ้านเลขที่ 18/3 ม.2 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 082-8267807
28 นายอายุ สและมะ บ้านเลขที่ 20/1 ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 089-8784454
29 นายรอมซี หะยีปูเต๊ะ บ้านเลขที่ 23/3 ม.2 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 098-4212102
30 นายหะมะ สาแม บ้านเลขที่ 81/7 ม.5 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 087-3933347
31 นายวิเชียร บัวสองสี บ้านเลขที่ 49/1 ม.1 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 084-9240881 ,087-9849544
32 นางพาตีเมาะ มูซอ บ้านเลขที่ 27/4 ม.4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 092-9346923
33 นายอดุลย์ หะยีดือราแม บ้านเลขที่ 27/1 ม.4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 084-3978919