โรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 77 โรงเรียน
61 ตำบล 29 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 12 โรงเรียน
10 ตำบล 9 อำเภอ
นราธิวาส 27 โรงเรียน
22 ตำบล 11 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 5 โรงเรียน
4 ตำบล 4 อำเภอ
ยะลา 28 โรงเรียน
21 ตำบล 8 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 6 โรงเรียน
5 ตำบล 4 อำเภอ
ปัตตานี 22 โรงเรียน
18 ตำบล 10 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 1 โรงเรียน
1 ตำบล 1 อำเภอ

รายชื่อ ONET

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เขตพื้นที่ สังกัด เบอโทร นำทาง
1 0 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ตชด.ยะลา เขต 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 0 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 073-288-015
3 0 โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4 0 โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี
5 0 โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
6 0 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
7 0 โรงเรียนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์13 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 090 210 4004
8 0 โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
9 0 โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ตชด.ยะลา เขต 3 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
10 0 โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ตชด.ยะลา เขต 3 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
11 0 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (โรงงานยาสูบ2) ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
12 0 โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา