โรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 76 โรงเรียน
60 ตำบล 29 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 76 โรงเรียน
60 ตำบล 29 อำเภอ
นราธิวาส 26 โรงเรียน
21 ตำบล 11 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 26 โรงเรียน
21 ตำบล 11 อำเภอ
ยะลา 28 โรงเรียน
21 ตำบล 8 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 28 โรงเรียน
21 ตำบล 8 อำเภอ
ปัตตานี 22 โรงเรียน
18 ตำบล 10 อำเภอ
โรงเรียนที่เข้าร่วมปีล่าสุด 22 โรงเรียน
18 ตำบล 10 อำเภอ

รายชื่อ ONET

ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เขตพื้นที่ สังกัด เบอโทร นำทาง
1 0 โรงเรียนสาธิตราชภัฏ ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 073-299603
2 0 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 091-718-6412
3 1094300346 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 073-451082
4 0 ราชประชานุเคราะห์10 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส รัฐบาล 073 599 408
5 0 โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
6 0 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ตชด.ยะลา เขต 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7 0 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 073-288-015
8 0 โรงเรียนการท่าอากาศยานฯ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9 0 โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี
10 0 โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
11 0 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
12 0 โรงเรียนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์13 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 090 210 4004
13 0 โรงเรียนบ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ตชด.ยะลา เขต 3 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
14 0 โรงเรียนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ตชด.ยะลา เขต 3 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
15 0 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (โรงงานยาสูบ2) ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
16 0 โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
17 1095010080 โรงเรียนบือดองพัฒนา ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 1095020096 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 062 559 6881
19 1095020074 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 291 301
20 1095010109 โรงเรียนบ้านสะเอะ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 238 205
21 1095010003 โรงเรียนศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 1095020069 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 1095020091 โรงเรียนบ้านละแอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 1095020064 โรงเรียนบ้านเยาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 1095020026 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 087 630 9607
26 1095020097 โรงเรียนบ้านยือนัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 1095020087 โรงเรียนบ้านรัตนา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 1095020083 โรงเรียนท่าละมัย ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 1095020028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 289 441
30 1095010028 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 1095010108 โรงเรียนสันติวิทยา ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 1095020035 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 219 028
33 1095020019 โรงเรียนบ้านธารมะลิ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 1095010036 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 353 505
35 1095020044 โรงเรียนบ้านวังหิน ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 1095020060 โรงเรียนบ้านวังศิลา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 1094020009 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38 1094020138 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39 1094010117 โรงเรียนบ้านบากง ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0898763534
40 1094010048 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 329 902
41 1094010060 โรงเรียนบ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0980703191
42 1094010110 โรงเรียนบ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073420012
43 1094010126 โรงเรียนบ้านตาหมน ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073421373
44 1094010148 โรงเรียนบ้านปล่องหอย ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 329 806
45 1094010133 โรงเรียนบ้านมูหลง ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073330134
46 1094010151 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 07341748
47 1094020080 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073330204
48 1094020121 โรงเรียนบ้านมะนังยง ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0813885416
49 1094020073 โรงเรียนบ้านสายหมอ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0896544332
50 1094020074 โรงเรียนบ้านแคนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51 1094010072 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0892990776
52 1094020124 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073471044
53 1094010069 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073452069
54 1094010132 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073462241
55 1094010084 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0936109912
56 1094010109 โรงเรียนบ้านท่ากุน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073321737
57 1096010119 โรงเรียนบ้านลาไม ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 061 221 9961
58 1096020119 โรงเรียนราชภักดี ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59 1096010189 โรงเรียนบ้านไอร์แยง ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 570 386
60 1096010129 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 567 123
61 1096010133 โรงเรียนบ้านนิบง ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 567 142
62 1096020031 โรงเรียนบ้านคลองตัน ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 538 477
63 1096010072 โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 1096020048 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65 1096010166 โรงเรียนบ้านดือแย ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 086 963 9806
66 1096010163 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67 1096010183 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 561 142
68 1096020003 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 538 488
69 1096020107 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70 1096020083 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71 1096020128 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
72 1096010188 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 095 026 6389
73 1096010084 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ต.ละหาร(นราธิวาส) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 591 382
74 1096010173 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 536 707
75 1096010171 โรงเรียนบ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 551 947
76 1096010172 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 073 570 373