กลุ่ม OTOP ทั้งหมด 79 กลุ่ม
42 ตำบล 22 อำเภอ 65 หมู่บ้าน
กลุ่ม OTOP ปี 2565 7 กลุ่ม
7 ตำบล 7 อำเภอ 7 หมู่บ้าน
กลุ่ม OTOP ปี 2566 79 กลุ่ม
42 ตำบล 22 อำเภอ 65 หมู่บ้าน
นราธิวาส 24 กลุ่ม
15 ตำบล 10 อำเภอ 20 หมู่บ้าน
ปี 2565 4 กลุ่ม
4 ตำบล 4 อำเภอ 4 หมู่บ้าน
ปี 2566 24 กลุ่ม
15 ตำบล 10 อำเภอ 20 หมู่บ้าน
ยะลา 29 กลุ่ม
11 ตำบล 4 อำเภอ 23 หมู่บ้าน
ปี 2565 2 กลุ่ม
2 ตำบล 2 อำเภอ 2 หมู่บ้าน
ปี 2566 29 กลุ่ม
11 ตำบล 4 อำเภอ 23 หมู่บ้าน
ปัตตานี 26 กลุ่ม
16 ตำบล 8 อำเภอ 22 หมู่บ้าน
ปี 2565 1 กลุ่ม
1 ตำบล 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน
ปี 2566 26 กลุ่ม
16 ตำบล 8 อำเภอ 22 หมู่บ้าน

ข้อมูลกลุ่ม OTOP

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ ดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ รายได้ต่อเดือน เบอร์โทร นำทาง
1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้าน... บ้านเลขที่ 1/3 บ้าน. ม.6 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส - ศึกษาการเพิ่มผล...
080-8671063
2 วิสาหกิจชุมชนน้ำ บูดูบ้านบือราเป๊ะ บ้านเลขที่ 48/1 บ้าน. ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 087-9111610
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกุเลาเค็มป้าอ้ว... บ้านเลขที่ 40/1 บ้าน. ม.3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 073 - 581155 083 - 1702788
4 สาธิตทำแปลงต้นหยีต้นแบบ ม.5 ต.ยะรัง บ้านเลขที่ บ้าน. ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - ศึกษาการเพิ่มผล...
061-1871022
5 สาธิตทำแปลงต้นหยีต้นแบบ ม.2 ต.ยะรัง บ้านเลขที่ บ้าน. ม.2 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - ศึกษาการเพิ่มผล...
089-9782268
6 สาธิตทำแปลงต้นหยีต้นแบบ ม.3 ต.สะดาวา บ้านเลขที่ บ้าน. ม.3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - ศึกษาการเพิ่มผล...
093-6047586
7 สาธิตทำแปลงต้นหยีต้นแบบ ม.8 ต.สะดาวา บ้านเลขที่ บ้าน. ม.8 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - ศึกษาการเพิ่มผล...
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลูกหยีสะดาวา บ้านเลขที่ 34/2 บ้าน. ม.6 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - ศึกษาการเพิ่มผล...
062-8388347
9 สาธิตทำแปลงต้นหยีต้นแบบ ม.7 ต.สะดาวา บ้านเลขที่ 21 บ้าน. ม.7 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - ศึกษาการเพิ่มผล...
089-8691314
10 สาธิตทำแปลงต้นหยีต้นแบบ ม.7 ต.สะดาวา บ้านเลขที่ 72/2 บ้าน. ม.7 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - ศึกษาการเพิ่มผล...
080-0361683
11 กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น (โครงการศิลปาชีพบ้... บ้านเลขที่ บ้าน. ม.1 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี - ส่งเสริมการปลูก...
089-5981612
12 วิสาหกิจชุมชนจะรังตาลโตนด บ้านเลขที่ 1/8 บ้าน. ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใ...
093-6422730
13 กลุ่มขยายผลบ้านธารโต (หมู่บ้านจุฬาภรณ์พั... บ้านเลขที่ บ้าน. ม. ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา - พัฒนาผลิตภัณฑ์จ...
073-263037, 085-9212838
14 กลุ่มขยายผลบ้านยะรม บ้านเลขที่ 4/1 บ้าน. ม.8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา - พัฒนาผลิตภัณฑ์จ...
084-2414823
15 คูลแคมป์ปิ้งรีสอร์ท บ้านเลขที่ บ้าน. ม. ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา - ปรับเปลี่ยนภาพล...
081-8975209
16 โฮมเสตย์บ้านแบอาร์ บ้านเลขที่ บ้าน. ม. ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา - ปรับเปลี่ยนภาพล...
098-051-1276
17 ลานหมอกแคมป์ปิ้ง บ้านเลขที่ บ้าน. ม. ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา - ปรับเปลี่ยนภาพล...
089-297-8730
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภั... บ้านเลขที่ 170 บ้าน. ม.2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา - ยื่นเกณฑ์มาตรฐา...
- ตรวจวิเคราะห์ฉล...
098-4594974
19 ร้านจั่วเฮงพานิช บ้านเลขที่ 58-66 และ 121 บ้าน. ม. ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 073-212258
20 กลุ่มแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียน (นายวิพัก ... บ้านเลขที่ 52 บ้าน. ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา - พัฒนาเกณฑ์มาตรฐ...
- ศึกษาคาร์บอนฟุต...
- พัฒนาผลิตจากทุเ...
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จ...
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์...
0936078826
21 กลุ่มปิยะมิตร 3 บ้านเลขที่ บ้าน. ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา - พัฒนาเกณฑ์มาตรฐ...
- ศึกษาคาร์บอนฟุต...
- พัฒนาผลิตจากทุเ...
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จ...
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์...
0897369549
22 กลุ่มอัยมือลอ บ้านเลขที่ 17/1 บ้าน. ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา - พัฒนาเกณฑ์มาตรฐ...
- ศึกษาคาร์บอนฟุต...
- พัฒนาผลิตจากทุเ...
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จ...
0982184529