กลุ่ม OTOP ทั้งหมด 57 กลุ่ม
39 ตำบล 21 อำเภอ 51 หมู่บ้าน
กลุ่ม OTOP ปี 2564 11 กลุ่ม
7 ตำบล 6 อำเภอ 9 หมู่บ้าน
กลุ่ม OTOP ปี 2565 57 กลุ่ม
39 ตำบล 21 อำเภอ 51 หมู่บ้าน
นราธิวาส 21 กลุ่ม
15 ตำบล 10 อำเภอ 20 หมู่บ้าน
ปี 2564 3 กลุ่ม
3 ตำบล 3 อำเภอ 3 หมู่บ้าน
ปี 2565 21 กลุ่ม
15 ตำบล 10 อำเภอ 20 หมู่บ้าน
ยะลา 19 กลุ่ม
10 ตำบล 4 อำเภอ 15 หมู่บ้าน
ปี 2564 4 กลุ่ม
2 ตำบล 1 อำเภอ 3 หมู่บ้าน
ปี 2565 19 กลุ่ม
10 ตำบล 4 อำเภอ 15 หมู่บ้าน
ปัตตานี 17 กลุ่ม
14 ตำบล 7 อำเภอ 16 หมู่บ้าน
ปี 2564 4 กลุ่ม
2 ตำบล 2 อำเภอ 3 หมู่บ้าน
ปี 2565 17 กลุ่ม
14 ตำบล 7 อำเภอ 16 หมู่บ้าน

ข้อมูลกลุ่ม OTOP

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ ดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ รายได้ต่อเดือน เบอร์โทร นำทาง
1 กลุ่มทอผ้าบ้านไทยสุข บ้านเลขที่ 7/1 บ้าน. ม.8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - พัฒนาลวดลาย
061-1843448
2 กลุ่มทอผ้าตลาดนิคมย้อมสีธรรมชาติ บ้านเลขที่ 187 บ้าน. ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา - พัฒนาลวดลาย
063-9172643
3 กลุ่มทอผ้าบ้านโต๊ะโมะ บ้านเลขที่ 168 บ้าน. ม.3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส - พัฒนาลวดลาย
094-5649141
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกุเลาเค็มป้าอ้ว... บ้านเลขที่ 40/1 บ้าน. ม.3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส - อยู่ระหว่างการเ...
073-581155/083-1702788
5 วิสาหกิจชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บ้านเลขที่ 22/14 บ้าน. ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส - อยู่ระหว่างการเ...
0898703550
6 วิสาหกิจชุมชนบังเละตรีโกน่าฟาร์ม บ้านเลขที่ 19/1 บ้าน. ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี - พัฒนาผลิตภัณฑ์จ...
0611378858/0817381757
7 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ YRU บ้านเลขที่ บ้าน. ม. ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำบูดูบ้านบือราเป๊ะ บ้านเลขที่ 48/1 บ้าน.โคกเคียน ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส - พัฒนาผลิตภัณฑ์ห...
- 087-9111610
9 วิสาหกิจชุมชนตาลจะรัง บ้านเลขที่ - บ้าน.- ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี - วิเคราะห์องค์ปร...
- 0936422730
10 วิสาหกิจชุมชนตาลจะรัง AMIN บ้านเลขที่ 27 บ้าน.บ้านจะรัง ม.- ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี - พัฒนาคุณภาพผลิต...
-
11 ร้านจั่วเฮงพานิช บ้านเลขที่ - บ้าน.- ม.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา - พัฒนาคุณภาพผลิต...
- 081-5981547
12 ศิลปาชีพบ้านสายบน บ้านเลขที่ - บ้าน.- ม.3 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส - พัฒนาลวดลาย
ผ้าฝ้ายทอมือ 2,900-4,000 095-5566558
13 ศิลปาชีพบ้านกาหลง บ้านเลขที่ - บ้าน.- ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส - พัฒนาลวดลาย
ผ้าฝ้ายทอมือ 4,000-5,000 065-3482025
14 ทอผ้าบ้านไม้แก่น (โครงการศิลปาชีพบ้านสาร... บ้านเลขที่ - บ้าน.- ม.1 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี - พัฒนาลวดลาย
ผ้าฝ้ายทอมือ 2,000-5,000 089-5981612
15 ผ้าบาติกชาววัง บ้านยาบีใต้ บ้านเลขที่ 23/2 บ้าน.- ม.1 ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี - พัฒนาลวดลาย
ผ้าบาติก/มัดย้อม 3,000-5,000 061-2485579
16 กลุ่มบ้านตาพะเยา บ้านเลขที่ 26 บ้าน.ตาพะเยา ม.- ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา - พัฒนาลวดลาย
ผ้าบาติก/มัดย้อม - 080-2531179
17 กลุ่มเจ๊ปู กุยช่ายเบตง บ้านเลขที่ 3/29 บ้าน.- ม.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา - พัฒนาผลิตภัณฑ์ก...
กุยช่ายทอด/กุยช่ายนึ่ง 146,500 081-365-8474