9
รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ปี 2562 9 คน
9 ตำบล 9 อำเภอ 9 หมู่บ้าน
0
รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ปี 2561 0 คน
0 ตำบล 0 อำเภอ 0 หมู่บ้าน
3
นราธิวาส ปี 2562 3 คน
3 ตำบล 3 อำเภอ 3 หมู่บ้าน
0
นราธิวาส ปี 2561 0 คน
0 ตำบล 0 อำเภอ 0 หมู่บ้าน
3
ยะลา ปี 2562 3 คน
3 ตำบล 3 อำเภอ 3 หมู่บ้าน
0
ยะลา ปี 2561 0 คน
0 ตำบล 0 อำเภอ 0 หมู่บ้าน
3
ปัตตานี ปี 2562 3 คน
3 ตำบล 3 อำเภอ 3 หมู่บ้าน
0
ปัตตานี ปี 2561 0 คน
0 ตำบล 0 อำเภอ 0 หมู่บ้าน

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล ฟาร์ม ที่อยู่ กิจกรรม เบอร์โทร นำทาง
1 นางสาวซูไฮลา อุมาร A Little Bee บ้านเลขที่ 37/2 ม.5 ต.ลูโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี การเลี้ยงผึ้งชันโรง 0936179201
2 นางสาวฮุซนา อับดุลเล๊าะ Bee Honest ByHusna บ้านเลขที่ 63/6 ม.7 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส การเลี้ยงผึ้งชันโรง 0937764185
3 นางสาวโซรายา เจ๊ะหน๊ะ Stingless Bee บ้านเลขที่ 81 ม.9 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา การเลี้ยงผึ้งชันโรง 0813886825
4 นายฟัรฮัม วาหะ FD แสงตะวัน บ้านเลขที่ 3 ม.3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส การผลิตเห็ดฟาง 0980234735
5 นางสาวรุสนาณี อาแว Wonder Woo บ้านเลขที่ 8 ม.5 ต.ละหาร(ปัตตานี) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การผลิตเห็ดฟาง 0650658824
6 นายซอฟวาน สนิ อลาโน่ บ้านเลขที่ 180 ม.5 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา การผลิตเห็ดนางฟ้า 0883924042
7 นายซากีฟุตดีน บาซา FUDEEN FARM บ้านเลขที่ 23/1 ม.5 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี การเลี้ยงไก่เบตง 0878360715
8 นายมาซูวัน ตูแป ตูแปฟาร์ม บ้านเลขที่ 74/1 ม.3 ต.ลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส การเลี้ยงไก่เบตง 0937206902
9 นายอาลีมัน สาและ AMAN FARM บ้านเลขที่ 9/1 ม.6 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา การเลี้ยงไก่เบตง 0856745645