เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯ ศึกษาวิธิการเก็บและคัดแยกน้ำผึ้งชันโรง

7 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา เวลา 16.00 น.  อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จัดอบรมวิธีการเก็บและคัดแยกน้ำผึ้งชันโรง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ มีอาจารย์ประจำศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรม