คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม พัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับ ONET คณิตศาสตร์ โรงรียนตำรวจตระเวนชายแดน

27 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม พัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับ ONET คณิตศาสตร์ โรงรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ผศ.นุชนาถ เต็มดี อ.สาธินี วารีศรี อ.ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อ.ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว ครูยามีละห์ สุกี ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา