คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม พัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับ ONET วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

5 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม พัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับ ONET วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิทยากรโดย ผศ.ดร.อรววณ ทิพย์มณ อ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อ.ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อ.ดร. โรชวรรณา เชพโมลาม อ.ดร.รอ้ยชา ดือราแม นางสาวฮานีดา เมาะมิง ครูฮาสลิน เด่นชีวา ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา